الا که راز خدایی خدا کند که بیایی                             تو نورقبله نمایی خا کند که بیایی

دل مدینه شکسته حرم به راه نشسته                       تو مروه ای تو صفایی خدا کند که بیایی

دمی که بی تو برآیدخداکند که نباشد                         الا که هستی مایی خداکند که بیایی

به گفتگوی تو دنیا به جستجوی تو دلها                      تو روح صلح و صفایی خدا کند که بیایی

به هر دعا که توانم تو را همیشه بخوانم                     الا که روح دعایی خدا کند که بیایی